Modern Vietnamese - Book 4

Modern Vietnamese - Book 4

SKU:
MV-B4
$12.25

Upon completing the purchase of this package, you will be able to download the following materials:
* Modern Vietnamese 4 - PDF eBook
* Modern Vietnamese 4 - Audio CD 1
* Modern Vietnamese 4 - Audio CD 2

Modern Vietnamese 4 consists of 9 Vietnamese lessons discussing various topics in daily and working conversations such as:

1. Giáo dục (Education)
2. Văn chương Việt Nam (Vietnamese Literature)
3. Quan hệ xã hội (Social Relationships)
4. Kinh nghiệm di dân (Migrant’s Experience)
5. Hệ thống chính quyền Úc (Australian Government System)
6. Phụ nữ Việt Nam (Vietnamese Women)
7. Các ngày lễ, tết của người Việt (Vietnamses Festival and Holidays)
8. Môi trường sinh sống (The environment)
9. Bài ôn: Đánh giá chung (Review: Common Assessment Tasks)