Modern Vietnamese - Book 2

Modern Vietnamese - Book 2

SKU:
MV-B2
$12.25

Upon completing the purchase of this package, you will be able to download the following materials:
* Modern Vietnamese 2 - PDF eBook
* Modern Vietnamese 2 - Audio CD 1
* Modern Vietnamese 2 - Audio CD 2

Modern Vietnamese 2 consists of 18 Vietnamese lessons discussing various topics in daily conversations such as:
1. Gọi điện thoại (Telephoning)
2. Liên hệ gia đình (Family relationship)
3. Giáo dục ở Việt Nam (Education in Vietnam)
4. Các hoạt động giải trí (Leisure Activities)
5. Chúc mừng (Congratulations)
6. Cộng đồng người Việt ở Úc (Vietnamese community in Australia)
7. Tình bạn (Friendship)
8. Anh thư nước Việt (Vietnamese heroines)
9. Bài ôn và tự đánh giá (Review and Self-assessment)
10. Giao thông (Transportation)
11. Di dân (Immigration)
12. Nghề nghiệp (Careers)
13. Ngân hàng (Banking)
14. Sức khỏe (Health)
15. Văn chương truyền khẩu (Vietnamese folktales)
16. Các thành phố lớn ở Việt Nam (Main cities of Vietnam)
17. Ngày Tết Việt Nam (Vietnamese New Year’s Festival)
18. Bài ôn và tự đánh giá(Rewiew and Self-assessment)